Залізнична інформаційно-довідкова система Rambler's Top100

Авторизація

Зміна налаштувань

Реєстрація

Інформація

Наші послуги

Дод. сервіс

Про проєкт

 
 

Новини

Нормативні документи

 Телеграми

 Тарифні керівництва

 Законодавчі акти

 Інші документи

Про нас

 

Додати в обране

 

Сайт підтримується в кодуванні Win 1251 та оптимізований під 800х600 та 1024х768, IE 4.0 і вище, багато розділів вимагають підтримки JavaScript та Cookies.

 
Написати
WEB-майстру

 

©2000-2022 ТМСофт®

 
Oracle Partner Network
 
 

Про порядок розрахункiв з експедиторськими органiзацiями

Порядок розрахункiв за перевезення вантажiв

Порядок проведення розрахункiв мiж залiзницею i користувачами послуг регламентовано "Правилами перевезень вантажiв", "Статутом залiзниць України", "Тарифною полiтикою українських залiзниць", дiючими iнструкцiями та вказiвками.
Розрахунки iз залiзницею за перевезення вантажiв територiєю України, а також у сполученнi з сусiднiми державами СНД здiйснюються:

а) у пунктах вiдправлення - вантажовiдправником за вiдстань перевезення у межах України до державного кордону;
б) у пунктах призначення - вантажоодержувачем за вiдстань у межах України вiд державного кордону.

Платежi нараховуються за "Прейскурантом 10-01" iз застосуванням поправочних коефiцiєнтiв.
При органiзацiї перевезень згiдно з умовами "INCOTERMS" плата за перевезення як залiзничним, так i iншими видами транспорту може вноситись експедиторською органiзацiєю на пiдставi договорiв з вантажовiдправниками, вантажоодержувачами, вантажовласниками з вiдповiдним оформленням перевiзних документiв ("Правила перевезень вантажiв", роздiл 6 М.:"Транспорт", 1977).
При наданнi транспортних послуг пiдприємствам, органiзацiям, установам розрахунки за перевезення вантажiв здiйснюються через Технологiчнi центри по обробцi перевiзних документiв (ТехПД) на основi двостороннiх договорiв.
Для отримання перевiзної плати i додаткових зборiв з платникiв, ТехПД складає на кожного з них один "Перелiк" документiв за звiтну добу стосовно вiдправлення, видачi вантажiв i додаткових зборiв в двох примiрниках, перший з яких з додатком до нього "квитанцiй про прийняття вантажу до перевезення" протягом 24 годин з моменту прийняття вантажу повинен вручатися платнику через залiзничну станцiю, що прийняла вантаж до вiдправлення.
Розрахунки за перевезення вантажiв транзитом територiєю України проводяться через експедиторськi органiзацiї на пiдставi договорiв з Укрзалiзницею.
Розрахунки за перевезення експортно-iмпортних вантажiв з/в України, що належать iноземним органiзацiям, фiрмам, представництвам здiйснюються через експедиторськi органiзацiї на пiдставi договорiв iз залiзницями.
Платежi за транзитнi та експортно-iмпортi перевезення вантажiв за участю експедиторських органiзацiй нараховуються за правилами i ставками "Тарифної полiтики залiзниць України" (перевидається на кожний фрахтовий рiк). В залежностi вiд номенклатури, обсягiв, напрямкiв, собiвартостi перевезень тарифнi ставки можуть змiнюватись Укрзалiзницею.
Розрахунки з експедиторськими органiзацiями за перевезення транзитних (експортно-iмпортних) вантажiв здiйснюються iз застосуванням розрахункових вiдомостей форми 4-А (4-М), яка складається залiзницею на пiдставi первинних перевiзних документiв (дорожнiх вiдомостей).
До розрахункової вiдомостi форми 4-А включаються перевiзнi платежi тих вiдправок, якi були переданi транзитною залiзницею на залiзницю призначення або iншу транзитну залiзницю в розрахунковому мiсяцi.
До розрахункової вiдомостi форми 4-М включаються перевiзнi платежi вiдправок при експортно-iмпортних перевезеннях вантажiв.
До розрахункової вiдомостi записуються правильнi суми провiзних платежiв i додаткових зборiв, що належать транзитнiй залiзницi, яка здiйснила перевезення.
Розрахункова вiдомiсть мiстить основнi данi з перевiзного документа, необхiднi для розрахункiв з клiєнтами.
Пiдсумкова сума нарахованих в розрахунковiй вiдомостi перевiзних платежiв i додаткових зборiв включається до рахунку-фактури i направляється експедиторськiй органiзацiї для оплати.


Список документов...